מכרזים/דרושים


  
יישובי הברון- מכרז מפקח על הבניה והתכנון- אפריל 2021
יישובי הברון- הצהרה בדבר היעדר הרשעה פלילית
בדיקת ניגוד עניינים-מעודכן 2021
יישובי הברון - מנהל מחלקת רישוי מבנים 0521
יישובי הברון- טופס הצהרת קירבת משפחה
​​​
מכרזים/דרושים