טפסים/נהלים

רשימת טפסים ומסמכים להגשה לרשות רישוי לבקרת תכן וביצוע (באתר מנהל תכנון) - לחץ כאן

תכניות בינוי בפרויקט אור ים - אור עקיבא

  
בינוי - אור ים - גיליון 1
בינוי -אור ים- גיליון 2
בינוי -או ים - גיליון 3
בינוי -אור -ים -גיליון 4
בינוי -אור -ים -גיליון 5

תכניות בינוי בפרויקט פארק היין - זכרון יעקב

 

  
החלטת ועדה - תכנית בינוי
בינוי פארק היין1
בינוי פארק היין2
בינוי פארק היין3
בינוי פארק היין4
בינוי פארק היין5
בינוי פארק היין6
בינוי פארק היין7
בינוי פארק היין8
חוברת_פרטים פארק היין

טפסים נוספים 

  
נספח תנאים והתחייבות
כתב שיפוי למתן היתר
כתב שיפוי לפי סעיף 197
טופס פטור
טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
התחייבות לסימון מודד (טופס100)
הצהרת המהנדס האחראי לביצוע השלד
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה - עורך הבקשה 106
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה - מהנדס אחראי טופס 105
בקשה לקבלת טופס 4
בקשה למידע
אישור מודד (בצירוף מפת מסד - טופס 102)
אישור קבלן רשום (לאחר ביצוע העבודה -טופס 103)
אישור קבלן רשום (לפני ביצוע העבודה -טופס 101)
טופס 3 - בקשה לאישור להספקת חשמל-מים-טלפון
תנאים מוקדמים לטופס 4
תצהיר על אחראי לביצוע שלד הבניין טופס 10
תצהיר של האחראי לביצוע השלד 104
תצהיר של מתכנן שלד טופס 9
הודעה בדבר שינוי הנחיות מרחביות במתחם אור ים
רשימת תנאי הסף לתכניות
טופס הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות
נספח הנחיות לחישוב נפח ופינוי פסולת בניין
עדכון טופס דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
טפסים/נהלים