טפסים/נהלים

רשימת טפסים ומסמכים להגשה לרשות רישוי לבקרת תכן וביצוע (באתר מנהל תכנון) - לחץ כאן

  
-הנחיות מרחביות פטור
חוברת_הנחיות_ליזמים שלב א
הנחיות_מרחביות_שלב_ב_
בינוי - אור ים - גיליון 1
בינוי -אור ים- גיליון 2
בינוי -או ים - גיליון 3
בינוי -אור -ים -גיליון 4
בינוי -אור -ים -גיליון 5
טופס הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות
נספח תנאים והתחייבות
נספח הנחיות לחישוב נפח ופינוי פסולת בניין
כתב שיפוי למתן היתר
כתב שיפוי לפי סעיף 197
טופס פטור
טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
התחייבות לסימון מודד (טופס100)
הצהרת המהנדס האחראי לביצוע השלד
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה - עורך הבקשה 106
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה - מהנדס אחראי טופס 105
בקשה לקבלת טופס 4
בקשה למידע
אישור מודד (בצירוף מפת מסד - טופס 102)
אישור קבלן רשום (לאחר ביצוע העבודה -טופס 103)
אישור קבלן רשום (לפני ביצוע העבודה -טופס 101)
טופס 3 - בקשה לאישור להספקת חשמל-מים-טלפון
תנאים מוקדמים לטופס 4
תצהיר על אחראי לביצוע שלד הבניין טופס 10
תצהיר של האחראי לביצוע השלד 104
תצהיר של מתכנן שלד טופס 9
עדכון הנחיות מרחביות שלב א אור ים
1 - 30הבא
טפסים/נהלים