הודעה מטעם מ"מ ראש מינהל התכנון – עו"ד שירה ברנד

תאריך: 30/03/2017

שלום לכולם, עכשיו עבר התיקון לסעיף 197 לפיו מוסדות התכנון יוכלו לדרוש כתבי שיפוי כתנאי להפקדת תכנית, אישור תכנית או להוצאת היתרי בניה.

עוד קובע התיקון ניתן לגבות היטל השבחה מוקטן (25%) לעת מתן היתר לתוספת של חלק מהשטחים שהוסיף תיקון 3א לתמא 38.

עבר קריאה שניה ושלישית, מניחה שיתפרסם ברשומות שבוע הבא.​​