פרסום לוח שומה במשרדי הוועדה בגין תכנית 353-0238063

תאריך: 11/04/2018

הנדון: פרסום לוח שומה במשרדי הוועדה בהתאם לסעיף 6 (א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 .

לוח שומה אשר נערכה בגין תכנית 353-0238063 אשר חלה על הגושים והחלקות הבאים:

גוש: 11306

חלקות: 105,107

חלקי חלקות: 81-82,94,106,108-109

גוש: 11307

חלקי חלקות:: 39,42

שומה זו הינה בהתאם לסעיף 5 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965

בברכה,

עידו וקנין

מחלקת היטלי השבחה