חוק שימושים חורגים ופרטי הוועדה המקומית

תאריך: 22/05/2017

ביום 30.11.2015 נכנס לתוקף חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 – 2016).

החוק קבע, כי במרחבי התכנון של מחוזות חיפה, מרכז ותל אביב לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג  ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים, תוך פירוט יוצאי דופן לכך, ביניהם: שירותי רפואה, גני ילדים, פעוטונים ומעונות יום.

עוד קובע החוק, כי הוועדות המקומיות בתחום המחוזות הרלוונטיים נדרשת לדווח לשר האוצר על יישום על הסעיף ובכלל זה:

  • מספר היתרים לשימוש חורג בדירות למגורים שהיו בתוקף עת אישור החוק.
  • מספר היתרים לשימוש חורג בדירת מגורים שפקע תוקפם מיום אישור החוק.
  • פעולות אכיפה, ככל שישנן, שנקטה הרשות ליישום החוק.